عاشقانه

مـــــن ک عاشق بچه گونه حرف زدن توام ! نمیدانی چ مجنونی میشوم به هوس نــــاز های تو عـــــــشق من دست در دستم بگذار تا تمام سختی هارا برایت با جان بخرم…

تعداد صفحات : 1
صفحه قبل 1 صفحه بعد